Zamówienie 
Na komercyjny dostęp do sieci Internet, organizowany przez Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych "Pertus" s.c., 59-220 Legnica, ul. Grabkisego 33 pod nazwą MediaNet Legnica działajacego w imieniu firmy SM-MEDIA Spółka z o.o., 00-687 Warszawa, ul. Wspólna 61, zwanym dalej Organizatorem
  • Wartosć zamówienia:
  •      Opłaty abonamentowe (brutto) 120 zł (w tym VAT 22%)
     

  • Do zapłaty  120 zł
  • słownie: sto dwadzieścia złotych Abonent oswiadcza, że zapoznał się z postanowieniami regulaminu Organizatora na wykonywanie usług internetowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Rozpoczecie swiadczenia wybranych uslug nastąpi po dokonaniu opłat za abonament.
    ............................................................................
    (podpis czytelny abonenta)